tasherdesh-1

Prince – Cid Shaha, Merchant – Anuj Mishra Photo Simon Richardson