Nature’s Icons Mahisha2

Nature’s Icons. Mahisha – Cid Shaha. Photo – Simon Richardson